هایما S7 دستی

هایما S7

هایما S7، بر فراز جاده ها

گروه صنعتی ایران خودرو برای احترام به سلایق مشتریان، اقدام به تولید خودرو شاسی بلند با ظاهر و تجهیزات مناسب نموده که این خودرو با مشارکت شرکت هایم به تولید رسیده است.
ایما در سال 1992 توسط بخش خصوص و با همکاری و مشارکت شرکت مزدا تاسیس گردید و در سال 2006

هایما S7 اتوماتیک

هایما S7

هایما S7، بر فراز جاده ها

گروه صنعتی ایران خودرو برای احترام به سلایق مشتریان، اقدام به تولید خودرو شاسی بلند با ظاهر و تجهیزات مناسب نموده که این خودرو با مشارکت شرکت هایم به تولید رسیده است.
ایما در سال 1992 توسط بخش خصوص و با همکاری و مشارکت شرکت مزدا تاسیس گردید و در سال 2006